BENDROS TVARKOS

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos darbo apmokėjimo tvarka

Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų panaudojimo tvarkos aprašas

Vadovėliai, mokymo priemonių skyrimo tvarkos aprašas

VGK darbo organizavimo tvarka 2017

Vidaus ir darbo tvarkos taisyklės 

Smurto prevencijos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2017

Smurto atpažinimo kriterijai ir veiklos 

Darbo apmokėjimo tvarka

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Lygių galimybių politikos tvarka 

Elektronninio dienyno tvarkymo nuostatai 

 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMAS 

Mokinių papildomų darbų skyrimo tvarkos aprašas 

Adaptacijos tvarkos aprašas 

IIIIV kl. dalyko keitimo tvarkos aprašas 

Mokinių skatinimo ir nuobaudų tvarka 

Finansuojamos studijos  

Vertinimo tvarkos aprašas

 

SVEIKATA

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

I-os pagalbos organizavimo tavrkos aprašas

Traumų, sveikatos sutrikdymų aprašas

Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Asmens apžiūros higienos, pedikuliozės, niežų tvarkos aprašas

Vaistų administravimo tvarkos aprašas