Menu Close

Vidaus tvarkos taisyklės

APRAŠAI

Savikontrolės tyrimų tvarkos aprašas 2021-09-15

Nuotolinio ugdymo organizavimas

Mokinių nemokamo maitinimo karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu tvarkos aprašas

Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų vykdymo TVARKOS APR 2021

Mokytojų darbo mokinių konsultavimo švietimo pagalbos teikimo neformalus ugdymo organizavimo Covid-19 ligos koronaviruso infekcijos atveju

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Vidaus ir darbo tvarkos taisyklės 2020-02-24

Smurto ir patyčių prevencijos intervencijos ir postvencijos vykdymo tvarkos aprašas

Vaikų lankomumo ir užmokesčio už darželį aprašas

Lankomumo vertinimo tvarkos aprašas 2019-m.

Darbo apmokėjimo tvarka

Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų panaudojimo tvarka

Vadovėliai mokymo priemonių skyrimo tvarka

VGK darbo organizavimo tvarka 2017

Smurto prevencijos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2017

Smurto atpažinimo kriterijai ir veiklos 

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Lygiu galimybių politikos tvarka 2018

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2017

 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMAS 

Pamokų ir gimnazijos lankomumo apskaitos bei gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 

Mokinių papildomų darbų skyrimo tvarkos aprašas 

Adaptacijos tvarkos aprašas 

IIIIV kl. dalyko keitimo tvarkos aprašas 

Finansuojamos studijos  

 

SVEIKATA

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ugdymo proceso organizavimo dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų vykdymo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimą apie įstaigoje patirtą traumą sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas 2021.02

Savirūpos tvarka 2021.02

Pirmosios pagalbos organizavimo gimnazijoje tvarka 2021.02

Vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas vaistų administravimo tvarkos aprašas 2021.02

Informacija dėl koronoviruso

Asmens apžiūros higienos, pedikuliozės, niežų tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

I-os pagalbos organizavimo tavrkos aprašas

Traumų, sveikatos sutrikdymų aprašas

Vaistų administravimo tvarkos aprašas

Skip to content