APRAŠAI

Klaipėdos r. Veivirženų Jurgio Šaulio gimnazijos ugdymo proceso organizavimo dėl valstybės lygio ekstremlios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų vykdymo tvarkos aprašas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos mokytojų darbo, mokinių konsultavimo, švietimo pagalbos teikimo, neformalus ugdymo organizavimo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Vidaus ir darbo tvarkos taisyklės 2020-02-24

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir postvencijos vykdymo tvarkos aprašas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos vaikų lankomumo ir užmokesčio už darželį aprašas

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos lankomumo, vertinimo tvarkos aprašas 2019 m.

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos darbo apmokėjimo tvarka

Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų panaudojimo tvarkos aprašas

Vadovėliai, mokymo priemonių skyrimo tvarkos aprašas

VGK darbo organizavimo tvarkos aprašas 2017

Smurto prevencijos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2017

Smurto atpažinimo kriterijai ir veiklos 

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Lygių galimybių politikos tvarka 

Elektronninio dienyno tvarkymo nuostatai 

 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMAS 

Pamokų ir gimnazijos lankomumo apskaitos bei gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 

Mokinių papildomų darbų skyrimo tvarkos aprašas 

Adaptacijos tvarkos aprašas 

IIIIV kl. dalyko keitimo tvarkos aprašas 

Finansuojamos studijos  

 

SVEIKATA

Informacija dėl koronoviruso

Asmens apžiūros higienos, pedikuliozės, niežų tvarkos aprašas

Sveikatinimo veiklos planas 2019–2020 m. m.

Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

I-os pagalbos organizavimo tavrkos aprašas

Traumų, sveikatos sutrikdymų aprašas

Vaistų administravimo tvarkos aprašas