Menu Close

Informacija

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Gimnazijoje sukurta projekto įgyvendinimo darbo grupė, kuri remiantis mokyklų ir savivaldybių turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis parengė gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2020-2022 m. Rengiant planą bendradarbiauta su ŠMSM paskirtu konsultantu ir Klaipėdos r. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. Planas suderintas su Nacionaline švietimo agentūra (2020-09-29) ir steigėju (2020-10-05) bei patvirtintas gimnazijos vadovo (2020-10-06). Mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo trukmė – dveji metai.

Mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti išsikėlėme tikslą – sudaryti sąlygas atsiskleisti mokinių gebėjimams. Projekto metu bus įrengta gamtos mokslų laboratorija, įsigyti interaktyvūs ekranai, kompiuteriai, modernizuota gimnazijos skaityklos erdvė, organizuojami mokymai mokytojams, o mokiniams neformalūs užsiėmimai, mokslinės, tiriamosios, edukacinės veiklos.

 

Kokybės krepšelio dalyvių susitikimas Veiviržėnuose

 

GERIAUSIAS BŪDAS IŠLAIKYTI DRAUGYSTĘ- DALYTIS MINTIMIS APIE SAVO DARBUS. Žmones labiausiai suartina veikla.

Taigi…Diena veja dieną, įvykiai įvykius. Ir štai balandis. 15 dieną įvyko susitikimas su projekto „Kokybės krepšelis“ dalyviais iš pajūrio, pamario krašto bei Žemaitijos. Kuratoriaus NŠA metodininko Gražvydas Kazakevičius dėka tai jau tapo tradicija. Klausydamiesi VKC mišraus vokalinio ansamblio „Viržis“ atliekamos dainos virtualiai suskridome į VEIVIRŽĖNUS Klaipėdos rajone. Apie 120 dalyvių pasveikino Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos direktorė Laima Navickienė. „Kaip padėti sau? Mano kelias į save ir į kūrybą“– šia tema mintimis, išgyvenimais dalijosi veiviržėniškė režisierė Audra Lenkauskienė. Ją kalbino lietuvių k. ir literatūros mokytoja Irena Juciuvienė.

Technologijų mokytojos Inetos Ruškės dėka virtualiai pakeliavime po gimnazijos ir skyrių platybėse. Gimnazijos istoriją pristatė muziejininkė Valdonija Karaliūnienė, atnaujintą skaityklą aprodė bibliotekininkė Lina Laucevičienė. Pavaduotojas ugdymui Karolis Pugačiauskas džiaugėsi iš projekto lėšų įkurta gamtos mokslų laboratorine klase bei kita įranga. Direktorė Laima Navickienė pristatė gimnazijos turimus dar keturis skyrius. Pavaduotoja ugdymui Jurgita Rudienė pakvietė pailsėti pačių mokytojų pagražintame mokytojų poilsio kambaryje bei gyrė neformalių būrelių veiklą, padėkojo už gimnazijos vardo garsinimą. Taip pat pavaduotoja kartu su pradinių klasių mokytoja Loreta Toleikienė ir klasių vadovų metodinės grupės pirmininke Lina Stulpiniene skaitė pranešimą visiems gana aktualia tema „Vaikų individualūs pasiekimai (VIP)“. Direktorės raginami savo patirtimis pasidalijo ir kitos įstaigos.

Esame dėkingi ne tik savo gimnazijos mokytojams, bet ir visiems kitiems, kurie stengėsi, nuoširdžiai dirbo, kad šis gražus susitikimas įvyktų. Kartu mes galime daug. Jau laukiame kito susitikimo Kretingoje.

Kokybės krepšelio komanda

 

 

2021-04-15 Susitikimo VEIVIRŽĖNUOSE įrašas (Teams platforma)

Skip to content