GIMNAZIJOS TARYBA (toliau − Taryba) – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų)  ir pedagogų atstovus svarbiausiems Gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

1. Taryba renkama dvejiems metams.
2. Taryboje tėvams (globėjams, rūpintojams)  pedagogams ir mokiniams atstovaujama lygiomis dalimis.
3. Tarybą sudaro 9 nariai : 3 – tėvų ( globėjų, rūpintojų) atstovai, 3 – pedagogai,  3 – mokiniai.
4. Tarybos pirmininką renka Tarybos nariai. Tarybos nuostatus, suderinęs su Gimnazijos direktoriumi, tvirtina Tarybos pirmininkas.  Gimnazijos direktorius negali būti Tarybos pirmininku.
5. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į Tarybą renkami visuotiniame tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime, kuriame dalyvauja visi susirinkime dalyvaujantys tėvai (globėjai, rūpintojai).
6. Pedagogų atstovai į Tarybą renkami Mokytojų tarybos posėdyje slaptu balsavimu.
7. Mokinių atstovai į Tarybą renkami slaptu balsavimu Mokinių tarybos posėdyje.
8.  Tarybos nariai už savo veiklą  atsiskaito kartą per metus  juos rinkusiems nariams.
9. Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš Gimnazijos administracijos informaciją apie Gimnazijos veiklą.
10. Gimnazijos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad Tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Tarybai svarstyti juos pakartotinai.
11. Tarybos funkcijos:
11.1. plėtoja vaikų, tėvų ( globėjų, rūpintojų), pedagogų ir kitų bendruomenės narių demokratinės gyvensenos patirtį;
11.2. numato Gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, aprobuoja Gimnazijos veiklos programą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką, priima sprendimus dėl Gimnazijos ugdymo plano;
11.3. pritaria siūlymams dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo ugdymo užsiėmimų ir renginių organizavimo, programų rengimo;
11.4. priima nutarimą dėl Gimnazijos direktoriaus atestacijos;
11.5. ieško įvairių būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis Gimnazijos savivaldos institucijomis, keistis patirtimi, rengti bendrus renginius, projektus, svarstyti opias Gimnazijos problemas;
11.6. kontroliuoja ūkinę ir finansinę Gimnazijos veiklą;
11.7. gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

GIMNAZIJOS TARYBA 20182020 metų

  1. Diana Vepštienė – gimnazijos tarybos pirmininkė
  2. Edmundas Norvilas – mokytojų atstovas
  3. Jovita Jokšienė – mokytojų atstovė
  4. Iveta Poškaitė – mokinių atstovė
  5. Austėja Žemgulytė – mokinių atstovė
  6. Donimga Pleikytė– mokinių atstovė
  7. Paulius Linkus – tėvų atstovas
  8. Diana Radžienė – tėvų atstovė
  9. Antanas Rumšas – tėvų atstovas