Menu Close

Metodinė taryba

Gimnazijoje veikia mokytojų ir specialistų metodinės grupės ir Metodinė taryba.

METODINĖ TARYBA – gimnazijos metodinių grupių pirmininkus jungianti taryba, kuri organizuoja ir koordinuoja metodinių grupių veiklą.  

Metodinei tarybai vadovauja pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Rudienė.

Metodinę tarybą sudaro:

 1. metodinių grupių pirmininkai;
 2. pageidaujantys mokytojai, turintys mokytojo eksperto ir mokytojo metodininko kvalifikacines kategorijas;
 3. atstovas iš kiekvieno gimnazijos skyriaus;
 4. sekretorius, renkamas slaptu arba atviru balsavimu.

Metodinės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas nuolat tobulinti kvalifikaciją ir kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės.

Metodinės veiklos uždaviniai:

 • telkti mokytojus įgyvendinti šalies ir regiono švietimo politiką;
 • skleisti švietimo naujoves bei pedagoginę patirtį;
 • plėtoti mokytojų bendradarbiavimą. 

Metodinės tarybos posėdžiai:

 • organizuojami ne rečiau kaip 2 kartus per metus;
 • yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 50 % narių;
 • nutarimai priimami atviru balsavimu posėdyje, dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, posėdžio pirmininko balsas yra lemiamas.
 • inicijuojami tarybos pirmininko, tarybos narių, gimnazijos vadovo ar gimnazijos tarybos.
 • galimi atviri bei nuotoliniai.

 

2023–2024 m. GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA:

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Rudienė

Sekretorė – mokytoja metodininkė Vaida Girskienė

Nariai:

 1. Pradinių klasių metodinės grupės vadovas – Loreta Toleikienė
 2. Socialinių mokslų metodinės grupės vadovas – Ugnė Ruibienė
 3. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės vadovas – Terese Kvecienė
 4. Humanitarinių mokslų metodinės grupės vadovas – Aušra Dara
 5. Klasių vadovų metodinės grupės vadovas – Lina Stulpinienė
 6. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės vadovas – Edita Knyzerienė
 7. Judrėnų Stepono Dariaus skyriaus atstovas – direktoriaus pavaduotoja Laima Dargevičienė

 

Metodinės popietės „Vertinimo ir įsivertinimo metodų ir grįžtamojo ryšio reikšmė mokinių individualiai pažangai“ medžiaga

2022 m. birželio 8 d. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos anglų k. mokytoja metodininkė Alma Vanagienė organizavo Metodinę popietę „Vertinimo ir įsivertinimo metodų ir grįžtamojo ryšio reikšmė mokinių individualiai pažangai“

Metodinės popietės tikslas: vertinimo, įsivertinimo ir grįžtamojo ryšio metodai ir jų reikšmė mokinių individualios pažangos gerinimui.

Uždaviniai

 1. Pasidalinti įgytomis žiniomis iš mokymų ir seminarų.
 2. Pasidalinti patirtimi apie pamokose taikomus vertinimo ir įsivertinimo metodus.
 3. Supažindinti su efektyviais grįžtamojo ryšio būdais ir jų taikymo galimybėmis.
 4. Aptarti veiksmingiausius vertinimo ir įsivertinimo metodus.
 5. Įvairinti įsivertinimo metodus ir grįžtamojo ryšio būdus.

4 gimnazijos mokytojai Ina Verbutienė, Teresė Kvecienė, Ineta Ruškė ir Alma Vanagienė pasidalijo gerąja patirtimi apie vertinimo ir įsivertinimo metodus taikomus jų dėstomuose mokomuosiuose dalykuose.

Pranešimas Almos Vanagienė, Vertinimas ir įsivertinimas

T.Kvecienė.-Pranešimas-Vertinimo-ir-įsivertinimo-metodai-gamtamokslių-ir-tiksliųjų-mokslų-dalykų-pamokose

Pranešimas Inetos Ruškės vertinimas ir įsivertinimas socialinių mokslų dalykų pamokose

Pranešimas Inos Verbutienės vertinimas ir įsivertinimas pradinių klasių dalykų pamokose

Skip to content