2018–2019 mokslo metų Klaipėdos r. Veiviržėnų

Jurgio Šaulio gimnazijos metinės veiklos planas

2 priedas

                             

VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS 2018–2019 MOKSLO METŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

 

Tikslas. Kryptingai tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją

Eil.

Nr.

Veikla

Atsakingas

Data

Sėkmės kriterijai

         POSĖDŽIAI

1.

1. Metodinės tarybos veiklos tikslo, uždavinių formulavimas bei plano sudarymas. Metodinių grupių veiklos planų aptarimas ir suderinimas, organizuojamų metodinių dienų plano parengimas.

2. Analizuoti kvalifikacijos kėlimo poreikius.

3. Mokytojų kandidatūros  rajono apdovanojimams.

J. Rudienė

2018-09

Tikslingas metodinės veiklos organizavimas.

 

 

 

Atliktų kvalifikacijos kėlimo poreikio tyrimų skaičius per metus (1 kartą).

2.

Mokinių elgesio taisyklių, drausminimo ir skatinimo priemonių įgyvendinimas ir efektyvumas.

 

 

Gimnazijos taryba

Metodinė taryba

2018-10

Dauguma laikysis mokymosi sutarties reikalavimų, pareigų ir kultūringai elgsis. Svarstomų mokinių dėl elgesio dalis, procentais.

3.

Skaitymo įgūdžių gerinimas taikant įvairesnes skaitymo strategijas visų dalykų pamokose nuo ikimokyklinio amžiaus

 

Metodinė taryba

2018-11

Gerėja mokinių pasiekimai, pažanga, mokytojų ir mokinių darbo veiksmingumas (bendras gimnazijos pažangumas iš NMPP, PUPP rezultatų).

4.

Atnaujinti Mokinių individualios pažangos skatinimo tvarką.

Metodinė taryba

2018-12

Sudaryta tvarka, supažindinta bendruomenė.

5.

„Atvirkščia pamoka“ bendruomenei

L.Navickienė, J.Rudienė bei             projekto komanda

2019-02-19-20

Kryptingas bendruomenės narių kompetencijų ugdymas gimnazijos tikslams pasiekti.

6.

Naujų vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymo 2019–2020 m. m. paraiškos aptarimas.

R. Mozerienė

Metodinių grupių pirmininkai

2019-04

Tinkamas ugdymo proceso organizavimas ir geri rezultatai

7.

Neformaliojo švietimo, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, projektų pasiūlos 2019–2020 m. m. aptarimas

J. Rudienė

2019-05

Ugdymo kokybės gerinimas pagal mokinių poreikius ir galimybes

8.

2019–2020 m. m. ugdymo plano svarstymas, siūlymų teikimas.

Metodinė taryba

2019-05

Planingas ugdomosios veiklos organizavimas, mokymo kokybės gerinimas.

9.

Metodinės tarybos 2018–2019 m. m. veiklos programos įgyvendinimo analizė, prioritetų numatymas 2019–2020 m. m.

J. Rudienė

2019-06

Planingas metodinės veiklos organizavimas.

          METODINĖ VEIKLA

10.

Brandos egzaminų, PUPP ir 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių NMPP rezultatų aptarimas.  

Metodinių grupių pirmininkai.

2018-09

Efektyvesnių krypčių pasiruošimo egzaminams ir PUPP(-ui) numatymas.

11.

Pirmokų, penktokų ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos aptarimas.

Metodinių grupių pirmininkai

2018-10

Mokymo kokybės gerinimas, gerosios patirties sklaida

12.

Taikyti sistemingą mokytojų veiklos vertinimą ir įsivertinimą.

Administracija

Metodinė taryba

2018-2019

Atliktų kiekvieno mokytojo veiklos vertinimų  skaičius per metus (2 kartus). Atliktų mokytojų veiklos įsivertinimų skaičius per metus (1 kartas).

13.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo apskaita.

Jurgita Rudienė

Nuolat

Sėkmingas mokytojų kvalifikacijos kėlimas.

14.

Mokytojų dalyvavimas metodiniuose renginiuose ir dalijimasis gerąją patirtimi gimnazijoje ir už jos ribų edukacinėse išvykose, diskusijose, apskrituose staluose, pleneruose.

Metodinių grupių pirmininkai

Nuolat

Patirties įgijimas ir taikymas veikloje.

15.

Metodinės-pedagoginės literatūros naujienų apžvalga metodiniuose užsiėmimuose.

Metodinių grupių pirmininkai

Nuolat

Įgytų žinių panaudojimas įgyvendinant gimnazijos tikslus

16.

Mokomieji dalykų  projektai

Dalykų mokytojai

Visus metus

Mokomųjų projektų skaičius (bent po 1 projektą iš kiekvieno dalyko pristatyti mokslų metų eigoje).

17.

Dalyvavimas respublikiniuose, rajono projektuose

Dalykų mokytojai

Pagal parengtą projektą

Mokymo kokybės gerinimas

18.

Netradicinės pamokos įvairiose erdvėse

Dalykų mokytojai

Visus metus

Užsiėmimų įvairiose edukacinėse erdvėse skaičius (po 1 pamoką kiekvienoje dėstomoje klasėje).

19.

Gimnazijos tinklalapiui aktualios informacijos pateikimas.

Metodinių grupių pirmininkai

Visus metus

Gerosios patirties sklaida, gimnazijos reprezentavimas

20.

Metodinių grupių veiklos įsivertinimas ir jų pirmininkų ataskaitų už 2018–2019 m. m. aptarimas.

Metodinių grupių pirmininkai.

2019-06

Metų veiklos analizavimas, numatant tobulintinas sritis. Dalijimasis gerąja patirtimi, bendradarbiavimas.

 Metodinės tarybos pirmininkė                                                Jurgita Rudienė