Gimnazijoje veikia mokytojų ir specialistų metodinės grupės ir Metodinė taryba.

METODINĖ TARYBA – gimnazijos metodinių grupių pirmininkus jungianti taryba, kuri organizuoja ir koordinuoja metodinių grupių veiklą.  

Metodinei tarybai vadovauja pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Rudienė.

Metodinę tarybą sudaro:

 1. metodinių grupių pirmininkai;
 2. pageidaujantys mokytojai, turintys mokytojo eksperto ir mokytojo metodininko kvalifikacines kategorijas;
 3. atstovas iš kiekvieno gimnazijos skyriaus;
 4. sekretorius, renkamas slaptu arba atviru balsavimu.

Metodinės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas nuolat tobulinti kvalifikaciją ir kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės.

Metodinės veiklos uždaviniai:

 • telkti mokytojus įgyvendinti šalies ir regiono švietimo politiką;
 • skleisti švietimo naujoves bei pedagoginę patirtį;
 • plėtoti mokytojų bendradarbiavimą. 

Metodinės tarybos posėdžiai:

 • organizuojami ne rečiau kaip 2 kartus per metus;
 • yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 50 % narių;
 • nutarimai priimami atviru balsavimu posėdyje, dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, posėdžio pirmininko balsas yra lemiamas.
 • inicijuojami tarybos pirmininko, tarybos narių, gimnazijos vadovo ar gimnazijos tarybos.
 • galimi atviri bei nuotoliniai.

 

2020–2021 m. GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA:

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Rudienė

Sekretorė – mokytoja metodininkė Irena Juciuvienė

Nariai:

 1. Pradinių klasių metodinės grupės vadovas – Nijolė Stonkuvienė
 2. Socialinių mokslų metodinės grupės vadovas – Ineta Ruškė
 3. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės vadovas – Adomas Neimontas
 4. Humanitarinių mokslų metodinės grupės vadovas – Aušra Dara
 5. Klasių vadovų metodinės grupės vadovas – Lina Stulpinienė
 6. Ikimokyklinių ir priešmokyklinės grupės metodinės gr. vadovas – Vaida Girskienė
 7. Pėžaičių skyriaus atstovas – Vaida Merliūnienė
 8. Pašlūžmio skyriaus atstovas – Danguolė Šukevičienė
 9. Judrėnų Stepono Dariaus skyriaus atstovas – direktoriaus pavaduotoja Kristina Ruškienė