Menu Close

Metodinė taryba

Gimnazijoje veikia mokytojų ir specialistų metodinės grupės ir Metodinė taryba.

METODINĖ TARYBA – gimnazijos metodinių grupių pirmininkus jungianti taryba, kuri organizuoja ir koordinuoja metodinių grupių veiklą.  

Metodinei tarybai vadovauja pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Rudienė.

Metodinę tarybą sudaro:

 1. metodinių grupių pirmininkai;
 2. pageidaujantys mokytojai, turintys mokytojo eksperto ir mokytojo metodininko kvalifikacines kategorijas;
 3. atstovas iš kiekvieno gimnazijos skyriaus;
 4. sekretorius, renkamas slaptu arba atviru balsavimu.

Metodinės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas nuolat tobulinti kvalifikaciją ir kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės.

Metodinės veiklos uždaviniai:

 • telkti mokytojus įgyvendinti šalies ir regiono švietimo politiką;
 • skleisti švietimo naujoves bei pedagoginę patirtį;
 • plėtoti mokytojų bendradarbiavimą. 

Metodinės tarybos posėdžiai:

 • organizuojami ne rečiau kaip 2 kartus per metus;
 • yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 50 % narių;
 • nutarimai priimami atviru balsavimu posėdyje, dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, posėdžio pirmininko balsas yra lemiamas.
 • inicijuojami tarybos pirmininko, tarybos narių, gimnazijos vadovo ar gimnazijos tarybos.
 • galimi atviri bei nuotoliniai.

 

2021–2022 m. GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA:

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Rudienė

Sekretorė – mokytoja metodininkė Vaida Girskienė

Nariai:

 1. Pradinių klasių metodinės grupės vadovas – Loreta Toleikienė
 2. Socialinių mokslų metodinės grupės vadovas – Ineta Ruškė
 3. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės vadovas – Terese Kvecienė
 4. Humanitarinių mokslų metodinės grupės vadovas – Aušra Dara
 5. Klasių vadovų metodinės grupės vadovas – Lina Stulpinienė
 6. Ikimokyklinių ir priešmokyklinės grupės metodinės gr. vadovas – Vaida Merliūnienė
 7. Judrėnų Stepono Dariaus skyriaus atstovas – direktoriaus pavaduotoja Laima Dargevičienė
Skip to content