Kaip mums sekasi?

        Iš kur mes žinome?

                Ką darysime toliau?

 Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos 2018–2019 m. m. veiklos kokybės isivertinimas 

Veiklos kokybės įsivertinimas 20172018 m. m.

 

Gimnazijos veiklos stipriosios pusės:

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu (3,3)

4.2.3. Mokyklos tinklaveika (3,3)

2.1.1. Ugdymo(-si) tikslai (3,3)

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai (3,3)

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai (3,2)

 

Gimnazijos veiklos silpnosios sritys:

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga (2,8)

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje. (2,8)

2.3.1. Mokymasis (2,8)

3.2.1 Mokymasis ne mokykloje (2,9)

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais (2,9)

 

Tobulintina sritis

2.3.1. Mokymasis (2,8)

 

Tikslas

Išsiaiškinti mokinių mokymosi sunkumų priežastis ir numatyti priemones.

 

Uždaviniai 20172018 m. m.

 1. Analizuoti ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo taikymą pamokose.
 2. Tobulinti  VIP apskaitos sistemą dalykų pamokose.
 3. Efektyvinti dalykų mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą.
 4. Išsiaiškinti darbo pamokose metodus, įtakojančius mokinių mokymosi motyvaciją.

 

Iliustracijos 20172018 m. m.

 1. Padaugės 10% mokinių, įgijusių mokėjimo mokytis kompetenciją pagal „Lions Quest“ apklausos rezultatus.
 2. Įvairinti ugdymo turinio diferencijavimo  formas skirtingų gebėjimų mokiniams, remiantis NMVA rezultatų duomenimis. Didesnė mokinių dalis teigia, kad per pamokas turi galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis.
 3. Didesnė mokinių dalis, kartu su klasių vadovais ir dalykų mokytojais, objektyviau įsivertins asmeninę pažangą,  planuos konkrečius, pasiekiamus tikslus, remiantis NMVA rezultatų duomenimis.

 

Rekomendacijos gimnazijos bendruomenei

 • Ir toliau įsivertinimą sieti su gimnazijoje vykdoma švietimo stebėsena. (1.2.2.)
 • Įsivertinimo metu numatytomis priemonėmis gerinti gimnazijos mokinių ugdymo(si) kokybę, įtakojančią  jų  gerėjančius rezultatus. (1.2.1., 2.3.1.)
 • Fiksuoti pažangą ir teigiamus pokyčius tiriamose srityse. (1.2.1., 2.3.1)

 

Rekomendacijos Direkcijai

 • Teikti kvalifikuotą pagalbą klasių vadovams dėl konkretesnių vaiko individualios pažangos (VIP) tikslų formulavimo. (1.2.1.,2.2.1., 2.4.2)
 • Organizuoti skaitymo strategijų kortelių metodinį užsiėmimą  pedagogų bendruomenei. (1.2.2.,2.3.1.)
 • Organizuoti kolegialaus grįžtamojojo ryšio (KGR ) seminarą gimnazijos pedagogų bendruomenei. (2.2.2.)
 • Sudaryti sąlygas mokytojų  KGR taikymui. (2.2.2.)

 

Ugdymo plano projekto rengimo grupei

 • Numatyti KGR ir skaitymo strategijų kortelių  taikymo galimybes. (2.2.2., 2.3.2.)

 

Rekomendacijos Metodinei tarybai

 • Sukurti  vaiko individualios pažangos (VIP) apskaitos formas mokomųjų dalykų pamokose. (2.2.1., 2.3.1.)
 • Atnaujinti vaiko individualios pažangos (VIP) skatinimo tvarką. (2.2.1.,2.3.1.)

 

Rekomendacijos mokytojams

 • Dažniau ir efektyviau taikyti mokymo bendradarbiaujant metodą. (2.2.1., 2.2.2.,2.3.1.)
 • Sudaryti galimybes mokiniams pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis pamokose. (2.3.1., 2.2.2., 2.2.1.)
 • Suformuoti kelių mokytojų grupes ir praktikuoti kolegialaus grįžtamojo ryšio metodą. (2.1.1., 2.1.2,
 • Mokytojams, dirbantiems pradinėse ir 5 klasėse, taikyti skaitymo strategijų kortelių metodiką. (2.1.2., 2.3.1.,
 • Pildyti  VIP apskaitos lapus mokomųjų dalykų pamokose ir  analizuoti jų rezultatų pokyčius kartą per pusmetį. ( 2.2.1., 2.3.1.)
 • Numatyti ugdymo turinio diferencijavimą skirtingų gebėjimų mokiniams. (2.1.3., 2.2.1.)

 

Rekomendacijos klasių vadovams

 • Pravesti klasės valandėles apie konkrečių  tikslų VIP lapuose formulavimo svarbą  ir padėti mokiniams  suformuluoti  jų gebėjimus ir pastangas atitinkančius tikslus. (2.2.1., 2.1.3.,2.4.2.)
 • Glaudžiau bendradarbiauti su dalykų mokytojais dėl mokinių, turinčių mokymosi sunkumų,  ir išsiaiškinti prastėjančių rezultatų  priežastis. (2.1.3., 2.2.2., )
 • Informuoti mokinių, kuriems nepavyksta pasiekti užsibrėžtų VIP lapuose iškeltų tikslų, tėvus ir aptarti su jais pagalbos vaikui būdus ir formas. (2.2.1., 2.4.1., 2.4.2., 4.2.2)
 • 5 kl. vadovei ir pradinių klasių mokytojoms, pagal metodiniame užsiėmime aptartą planą,  supažindinti mokinius su skaitymo strategijų kortelėmis ir parengti  kortelių komplektą kiekvienam mokiniui iki II-o pusmečio pradžios. (2.3.1., 2.4.2.)

 

Pagalbos mokiniui specialistams

 • Teikti rekomendacijas mokytojams dėl ugdymo turinio efektyvesnio diferencijavimo skirtingų gebėjimų mokiniams. (2.1.3., 2.2.1)

 

 

VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJA

GIMNAZIJOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO LYGINAMIEJI REZULTATAI

 

Aukščiausios vertės sritys

Žemiausios vertės sritys

Veiklos sritis

Įvertinimas

3−4 lygis

Veiklos sritis

Įvertinimas

1−2 lygis

20172018 m. m.

Ugdymas mokyklos gyvenimu

3,3

Mokinio pasiekimai ir pažanga

2,8

Mokyklos tinklaveika

3,3

Mokymasis virtualioje aplinkoje.

2,8

Ugdymo(-si) tikslai

3,3

Mokymasis

2,8

Perspektyva ir bendruomenės susitarimai

3,3

Mokymasis ne mokykloje

2,9

Ugdymo planai ir tvarkaraščiai

3,2

Bendradarbiavimas su tėvais

2,9

20162017 m. m.

Mokymosi pasiekimai ir pažanga

 

Ugdymo planai ir tvarkaraščiai

 

Perspektyva ir bendruomenės susitarimai

 

Ugdymas mokyklos gyvenimu (patyčios, priklausymas nuo transporto…)

 

Nuolatinis profesinis tobulėjimas

 

Mokymosi organizavimas (nepakankamas integravimas, diferencijavimas…)

 

Mokyklos tinklaveika (bendradarbiavimas su socialiniais partneriais)

 

Mokymas (vidinės motyvacijos stoka, neateina į pamokas…)

 

Kompetencijos

 

Mokymasis ne mokykloje (nėra lauke mokymosi zonų…)

 

20122013 m. m. (išorės vertinimas)

Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje.

4

Pamokos uždavinio orientavimas į pamatuojamą rezultatą.

2

Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai.

4

Mokymo (si) veiklos diferencijavimas.

2

Veiksmingas lėšų pritraukimas.

4

Tėvų švietimo politika.

2

Neformalusis švietimas.

3

Įsivertinimo procesas.

2

Padedantis mokytis mokytojo ir mokinio dialogas.

3

IKT ir kitų informacinių šaltinių naudojimas pamokoje.

2

Paveikus mokymo ir gyvenimo ryšys.

3

 

 

Rezultatyvus mokinių dalyvavimas olimpiadose, projektuose, konkursuose.

3

 

 

Geras rūpinimasis mokiniais.

3

 

 

Tikslingas profesinis švietimas.

3

 

 

Potenciali lyderystė.

3

 

 

 

 

Pažangus pokytis

 

Išlikusios stiprybės

 

Neigiamas pokytis,

nepadaryta pažanga