Menu Close

Specialusis pedagogas

 Specialiojo pedagogo funkcijos gimnazijoje:

  • atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir ruošia dokumentus PPT;
  • organizuoja mokiniams grupines bei individualias specialiąsias pratybas, kuriose lavina ir koreguoja pažinimo funkcijas, šalina akademines spragas, padeda įsisavinti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • konsultuoja mokytojus, mokytojų padėjėjus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
  • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
  • bendrauja su mokiniais bei jų tėvais, formuodamas teigiamas nuostatas specialiųjų poreikių vaikų atžvilgiu;
  • dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.

 

Vyr. specialiosios pedagogės Ramunės Bagdonavičienės

DARBO LAIKAS

2022-2023 m.m.

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.00-15.00

8.00-10.30

Darželis 11.00-15.00

8.00-14.00

8.00-10.00

Darželis 11.00-15.00

8.00-13.00

Specialiosios pedagogės veiklos planas 2022m. II pusm.

Skip to content