Specialusis pedagogas:

  • Renka duomenis apie specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinius, aiškinasi sunkumų priežastis.
  • Konsultuoja mokytojus, kaip modifikuoti ar adaptuoti mokymo programas, atsižvelgiant į vaiko realų žinių lygį, sutrikimo pobūdį.
  • Dirba individualiai ir grupėmis su SP mokiniais, taiko specialius mokymo būdus ir metodus.
  • Palaiko ryšius su SP vaiku, jo tėvais, klasių auklėtojais ir rūpinasi mokinių ugdymo(si) sąlygomis mokyklos bendruomenėje.
  • Bendradarbiauja su VGK.

 

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos

Vyr. specialiosios pedagogės Ramunės Bagdonavičienės

Darbo grafikas

2018–2019 m. m. 

I–III,V- 8.00–14.00

IV-8.30–14.30

Nekontaktinės valandos

I, II, III-14.00–15.30

IV-14.00–15.00

V-13.00–15.00

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos specialiojo pedagogo veiklos planas 2018–2019 m. m.