Specialusis pedagogas:

  • Renka duomenis apie specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinius, aiškinasi sunkumų priežastis.
  • Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti ar individualizuoti mokymo programas, atsižvelgiant į vaiko realų žinių lygį, sutrikimo pobūdį.
  • Dirba individualiai ir grupėmis su SP mokiniais, taiko specialius mokymo būdus ir metodus.
  • Palaiko ryšius su SP vaiku, jo tėvais, klasių auklėtojais ir rūpinasi mokinių ugdymo(si) sąlygomis mokyklos bendruomenėje.
  • Bendradarbiauja su VGK.

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos

Vyr. specialiosios pedagogės Ramunės Bagdonavičienės

Darbo laikas

2020–2021 m. m. 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00–15.00 Nekont. val. 15.00–16.30

8.00–15.00 Nekont. val. 15.00–16.30

8.00–15.00 Nekont. val. 15.00–16.30

9.00–15.00 (Pėžaičių skyr.)

8.00–13.00 Nekont. val. 13.00–16.00

Vyr. specialioji pedagogė Ramunė Bagdonavičienė

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos specialiosios pedagogės veiklos planas 2020–2021 m. m