Menu Close

Darbo užmokestis

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

2022 m. 1 ket. vidutiniai darbo užmokesčiai

Eil. Nr. Darbuotojai Etatų skaičius 2022 m. I ketvirtis Vidutinis mėnesinis atlyginimas per 2022 m. I ketvirtis
1. Mokyklos direktorius ir jo pavaduotojai ugdymui 3 2693,95
2. Mokytojai 54,55 1900,50
3. Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys socialinę pagalbą (logopedai, psichologai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, bibliotekininkai, mokytojo padėjėjai) 22,13 1053,07
4. Administracijos darbuotojai (raštinės vedėja, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, ūkvedys, buhalteriai, muziejininkas, viešųjų pirkimų specialistas) 9 1345,86
5. Pagalbiniai darbuotojai (vairuotojas, valytojos, valgyklos darbuotojos, darbininkai, kūrikai) 36,5 860,12

 

 

 

Skip to content