Menu Close

Vaiko gerovės komisija

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIAI:

 1. Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Rudienė
 2. Sekretorė – Ramutė Stankuvienė
 3. Vyr.specialioji pedagogė Ramunė Bagdonavičienė
 4. Socialinė pedagogė metodininkė Laima Rėbždienė
 5. Psichologo asistentė Aneta Žukauskienė
 6. Vyr.logopedė Inga Linkuvienė
 7. Logopedė Kornelija Martinkienė
 8. Specialioji pedagogė Lina Kerpienė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA DIRBA KAIP KOMANDA IR VADOVAUJASI ŠIAIS PRINCIPAIS:

 • išklauso vaiką tiesiogiai arba per jo tėvus;
 • priimdama su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgia į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizinius ypatumus, sveikatos būklę, ugdymosi poreikius, vaiko ir tėvų interesus ir lūkesčius, socialinę aplinką ir kitas aplinkybes;
 • priimdama sprendimus teikia pirmenybę vaiko interesams;
 • pagalbos prieinamumui neturi įtakos vaiko etninė kilmė, rasė, lytis, socialinė jo tėvų padėtis, vaiko neįgalumas ar panašūs veiksniai;
 • informacija, reikalinga vaiko problemai spręsti, yra nevieša ir prieinama tik tiems asmenims, kurie tiesiogiai susiję su problemos sprendimu;
 • bendradarbiauja su vietos bendruomene, valstybės ir savivaldybių institucijomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis (švietimo pagalbos tarnybomis), nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas skelbiamas Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/375afb92303c11e79f4996496b137f39

 

PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKA

 Vaiko gerovės komisijos tikslas

užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje, rūpintis mokinių mokymosi sėkme.

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės vadovu, ugdančiu mokytoju, mokyklos psichologu, socialiniu pedagogu ar

kitu švietimo pagalbos specialistu.

Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

DALYKO MOKYTOJAS. Iškilus problemai, informuoja klasės vadovą.

KLASĖS VADOVAS. Kalbasi su mokiniu, stengiasi išsiaiškinti problemą ir padėti ją spręsti. Esant rimtai problemai, susitinka ir kalbasi su tėvais. Jei negali problemos išspręsti, kreipiasi į specialistus.

SPECIALISTAI: SOCIALINIS  PEDAGOGAS, LOGOPEDAS, PSICHOLOGAS, SPECIALUSIS PEDAGOGAS, VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ. Kalbasi su mokiniu, veda individualias konsultacijas mokiniams bei jų tėveliams, kartu su klasės vadovu kontroliuoja jo lankomumą, stebi mokymosi rezultatus. Reikalui esant, siūlo kreiptis į specialistus kitose tarnybose (PPT, policija, savivaldybės VGK).

Situacijai pagerėjus, mokinio problema svarstoma Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Svarsto mokinio problemų priežastis, siūlo galimus  pagalbos būdus.

Į VGK posėdžius gali būti pakviesti mokinių tėvai. Esant būtinybei, kreipiasi pagalbos į Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją.

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

(VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAS)

Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos teikimu Savivaldybės administracijos direktorius vaikui skiria priežiūros priemonę.

Skip to content