Menu Close

Istorija

Veiviržėnų mokyklos istorija

2013-05-30 Klaipėdos rajono savivaldybės sprendimu Veiviržėnų gimnazijai suteiktas Vasario 16-osios akto signataro Jurgio Šaulio gimnazijos vardas. Todėl dabar – Klaipėdos rajono Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija.

Kada įkurta pirmoji mokykla Veiviržėnuose, tikslių žinių nerasta. Manoma, kad galėjo būti įkurta XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje. Meilės Lukšienės duomenimis (straipsnis „Lietuvos mokyklų tinklas pavietais XIX a. pirmoje pusėje“), 1804 m. Veiviržėnų parapinėje mokykloje mokėsi 20 mokinių. Prasidėjus 1863 metų sukilimui, Veiviržėnų ši mokykla uždaryta, o nauja valdinė pradžios mokykla čia atidaroma tik 1869 m. Nuo 1876 m. mokykloje veikė bendrabutis (tais metais jame gyveno 12 mok.).

1912 metais pastatytas naujas medinis mokyklos pastatas.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, carinė mokykla Veiviržėnuose nustojo veikusi. Lietuviška pradžios mokykla vėl pradėjo veikti tik 1916 m.

1925 m. įsteigta privati žydų mokykla, vėliau įtraukta atskiru komplektu į Veiviržėnų mokyklos sudėtį.

1945 m. – Veiviržėnų progimnazija. Kartu veikė ir Veiviržėnų pradžios mokykla.

1947–1948 m. m. Veiviržėnuose įsteigta suaugusiųjų progimnazija su I ir II klasėmis.

1949 m. mokykloje įvedama pusė bibliotekininko etato (20 rub. atlyginimas per mėnesį).

1949 m. rugsėjo 1 d. progimnazija sujungiama su pradžios mokykla ir gauna septynmetės mokyklos vardą.

1953 m. septynmetė mokykla perorganizuojama į Veiviržėnų vidurinę mokyklą.

1956 m. išleidžiama I abiturientų laida (14 mok.). Šiemet, 2013 m., išleista 8-oji gimnazistų laida, iš viso iki 2013-09-01 – 58 abiturientų laidos.

1957 m. įkurtas Veiviržėnų vidurinės mokyklos kraštotyros muziejus, įkūrėjas – istorijos mokytojas Antanas Tyla. Muziejuje dabar 3782 eksponatai pagrindiniame fonde ir 1700 eksponatų pagalbiniame.

Direktorius S. Muižė rūpinosi, kad būtų pastatyti priestatai (I priestatas – 1965 m., II priestatas su sporto sale ir valgykla – 1978 m., 1970 metais pastatomas 8 butų namas mokytojams, o 1980 m. – dar vienas 8 butų namas mokytojams ir 80 vietų bendrabutis, be to, įrengtas stadionas.

Nuo 2001 m. dirbantis direktorius S. Rameika pasirūpino, jog būtų įrengta aktų salė (2002), renovuotas senasis mokyklos pastatas, kuriame įrengta choreografijos klasė, dalis muziejaus ekspozicijos perkelta į naujas patalpas.

Nuo 2005 m. akredituota gimnazija.

2005 m. gautas pirmas mokyklinis autobusiukas, antras – 2008 m.

Turtinga ir estetiškai sutvarkyta biblioteka ir skaitykla, jų bendras plotas – 133 m2. Vedėjos Z. Kupčinskienė (1961 – 1999), R. Mozerienė (nuo 1999).

Prie gimnazijos yra Pėžaičių pradinio ugdymo ir Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriai.

Nuo 1989 m. veikia Gargždų muzikos mokyklos Veiviržėnų skyrius.

Gimnazijoje 2013–2014 m. m. iš viso dirba 83 darbuotojai, iš jų 42 mokytojai ir pedagoginiai darbuotojai: 1 ekspertas (A. Neimontas), 11 mokytojų metodininkų (S. Daugėlienė, A. Dobradziejūtė, J. Jokšienė, I. Juciuvienė, J. Krenciuvienė, L. Neimontienė, R. Stankaitienė, R. Paulauskaitė, I. Žemgulienė, E. Norvilas, A. Giržadienė). Gimnazijoje mokosi 334 mokiniai, o su Veiviržėnų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ir Pėžaičių pradinio ugdymo skyriais yra 399 ugdytiniai., veikia 11 neformaliojo ugdymo būrelių.

Nuo 2016 metų direktorės pareigas pradeda eiti Laima Navickienė, jos pavaduotojai ugdymui Karolis Pugačiauskas bei Raimunda Mockuvienė ( nuo 2006 m.).

Pertvarkoma gimnazijos fojė, gimnazijos stadione įrengiama dirbtinės dangos futbolo aikštelė

2018 m. ruošiantis Lietuvos valstybingumo šimtmečio minėjimui, renovuota gimnazijos aktų salė, kurioje vyksta respublikinė konferencija ,,Žingsniai į laisvę“. Valstybės atkūrimo šimtmrčio visus renginius perkelia į Veiviržėnus, nes mūsų seniūnijos Balsėnų kaime gimę net du signatarai: Jurgis Šaulys ir Kazimieras Antanavičius.

2018 m. gimnazijos direktoriaus pavaduotoja pradeda dirbti buvusi mūsų mokyklos mokinė Jurgita Žilinskaitė-Rudienė

Gimnazijos pietinėje pusėje sumontuoti treniruokliai suaugusiesiems, vakarinėje kiemo dalyje įrengiama vaikų žaidimų aikštelė. Gautas naujas mokyklinis autobusiukas.

2018 m. spalio mėn. oficialiai atidaryta visos dienos mokykla, kurios paskirtis  mažinti socialinę atskirtį, suteikti pagalbą sunkiau besimokantiems. Vaikai turi galimybę likti mokykloje po pamokų, atlikti namų darbus, įsitraukti į įvairias veiklas, pavalgyti ir mokytis gaminti maistą.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos rūpesčiu gimnazijos muziejui gautas interaktyvus stalas, leidžiantis kūrybiškiau vesti integruotas pamokas, pristatyti Veiviržėnų miestelio bei gimnazijos istoriją abiturientų laidų susitikimuose ir atvykstančioms turistinėms grupėms.

2019 m. sutvarkyta krepšinio aikštelė, įrengta treniruoklių salė

Nuo 2019 m. rugsėjo 6 d. oficialiai registruota Jurgio Šaulio draugija vienija 23 narius. 2020 m. Vasario 13 d. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos konferencijoje ,,Vardan Lietuvos“  įteikta pirmoji Jurgio Šaulio premija gimnazistei Domingai Pleikytei, kuri puikiai mokosi, aktyviai dalyvauja pilietinėje ir visuomeninėje veikloje, garsina savo mokyklą.

2019 – 2020 m. m. gimnazijoje dirbo 53 mokytojai

Iš jų 3 ekspertai: A. Neimontas, E. Norvilas, V. Karaliūnienė.

15 mokytojų metodininkų: J. Rudienė, K. Pugačiauskas, A.Dobradziejūtė, J. Jokšienė, I. Juciuvienė, R.Stankaitienė, V. Stonkuvienė, I. Raudonienė, L. Toleikienė, A. Bružienė, D. Vepštienė, I. Žemgulienė, A. Giržadienė, A.Vanagienė, L. Rėbždienė.

Mokėsi 360 mokiniai

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. prie Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos prijungiamos Pašlūžmio bei Judrėnų mokyklos ir dabar jų pavadinimai skamba taip:

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Pašlūžmio pradinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius bei

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinio, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius

2020 m. jau dirba 64 mokytojai jų amžiaus vidurkis – 48 m.

Bendras gimnazijos ugdytinių skaičius 2020–2021 m.m. – 445.

Nuo 2022 m. gimnazijoje dirba karjeros specialistė. Gimnazijoje veiklą tęsia muziejus, biblioteka.

Bendras gimnazijos ugdytinių skaičius 2021–2022 m.m. – 438.

2023 m. sausio mėn. duomenimis, gimnazijoje dirba 68 pedagoginiai darbuotojai, iš jų 13 nepagrindinėje darbovietėje.

Gimnazijoje (su skyriais) dirba: 28 mokytojai/auklėtojai, 22 vyresnieji mokytojai/auklėtojai, 17 mokytų metodininkų, 3 mokytojai ekspertai, 2 logopedai, iš jų 1 vyresnysis logopedas, 2 vyresnieji specialieji pedagogai, 1 vyr. socialinis pedagogas, 1 psichologo asistentas.

Bendras gimnazijos ugdytinių skaičius 2022–2023 m.m. – 450.

Skip to content