Veiviržėnų mokyklos istorija

2013-05-30 Klaipėdos rajono savivaldybės sprendimu Veiviržėnų gimnazijai suteiktas Vasario 16-osios akto signataro Jurgio Šaulio gimnazijos vardas. Todėl dabar – Klaipėdos rajono Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija.

Kada įkurta pirmoji mokykla Veiviržėnuose, tikslių žinių nerasta. Manoma, kad galėjo būti įkurta XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje. Meilės Lukšienės duomenimis (straipsnis „Lietuvos mokyklų tinklas pavietais XIX a. pirmoje pusėje“), 1804 m. Veiviržėnų parapinėje mokykloje mokėsi 20 mokinių. Prasidėjus 1863 metų sukilimui, Veiviržėnų ši mokykla uždaryta, o nauja valdinė pradžios mokykla čia atidaroma tik 1869 m. Nuo 1876 m. mokykloje veikė bendrabutis (tais metais jame gyveno 12 mok.).

1912 metais pastatytas naujas medinis mokyklos pastatas.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, carinė mokykla Veiviržėnuose nustojo veikusi. Lietuviška pradžios mokykla vėl pradėjo veikti tik 1916 m.

1925 m. įsteigta privati žydų mokykla, vėliau įtraukta atskiru komplektu į Veiviržėnų mokyklos sudėtį.

1945 m. – Veiviržėnų progimnazija. Kartu veikė ir Veiviržėnų pradžios mokykla.

1947–1948 m. m. Veiviržėnuose įsteigta suaugusiųjų progimnazija su I ir II klasėmis.

1949 m. mokykloje įvedama pusė bibliotekininko etato (20 rub. atlyginimas per mėnesį).

1949 m. rugsėjo 1 d. progimnazija sujungiama su pradžios mokykla ir gauna septynmetės mokyklos vardą.

1953 m. septynmetė mokykla perorganizuojama į Veiviržėnų vidurinę mokyklą.

1956 m. išleidžiama I abiturientų laida (14 mok.). Šiemet, 2013 m., išleista 8-oji gimnazistų laida, iš viso iki 2013-09-01 – 58 abiturientų laidos.

1957 m. įkurtas Veiviržėnų vidurinės mokyklos kraštotyros muziejus, įkūrėjas – istorijos mokytojas Antanas Tyla. Muziejuje dabar 3782 eksponatai pagrindiniame fonde ir 1700 eksponatų pagalbiniame.

Direktorius S. Muižė rūpinosi, kad būtų pastatyti priestatai (I priestatas – 1965m., II priestatas su sporto sale ir valgykla – 1978m., 1970 metais pastatomas 8 butų namas mokytojams, o 1980 m. – dar vienas 8 butų namas mokytojams ir 80 vietų bendrabutis, be to, įrengtas stadionas.

Nuo 2001 m. dirbantis direktorius S. Rameika pasirūpino, jog būtų įrengta aktų salė (2002), renovuotas senasis mokyklos pastatas, kuriame įrengta choreografijos klasė, dalis muziejaus ekspozicijos perkelta į naujas patalpas.

Nuo 2005 m. akredituota gimnazija.

2005 m. gautas pirmas mokyklinis autobusiukas, antras – 2008 m.

Turtinga ir estetiškai sutvarkyta biblioteka ir skaitykla, jų bendras plotas – 133 m2. Vedėjos Z. Kupčinskienė (1961 – 1999), R. Mozerienė (nuo1999).

Prie gimnazijos yra Pėžaičių pradinio ugdymo ir Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriai.

Nuo 1989 m. veikia Gargždų muzikos mokyklos Veiviržėnų skyrius.

Gimnazijoje 2013–2014 m. m. iš viso dirba 83 darbuotojai, iš jų 42 mokytojai ir pedagoginiai darbuotojai: 1 ekspertas (A. Neimontas), 11 mokytojų metodininkų (S. Daugėlienė, A. Dobradziejūtė, J. Jokšienė, I. Juciuvienė, J. Krenciuvienė, L. Neimontienė, R. Stankaitienė, R. Paulauskaitė, I. Žemgulienė, E. Norvilas, A. Giržadienė). Gimnazijoje mokosi 334 mokiniai, o su Veiviržėnų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ir Pėžaičių pradinio ugdymo skyriais yra 399 ugdytiniai., veikia 11 neformaliojo ugdymo būrelių.