Menu Close

Ugdymo karjerai planavimas

Pradėk planuoti savo karjerą jau dabar – su MUKIS!

Ugdymas karjerai

Mūsų gimnazija nuo 2012m rugsėjo mėn. dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “.

Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos i darbinę aplinka, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visa gyvenimą.

Uždaviniai

Siekiama, kad mokiniai:

 • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

Mokiniams siekiama padėti:

 • Suprasti ir išsiaiškinti  karjeros žingsnius.
 • Pažinti savo stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio  profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam  labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 • Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.
 • Susidaryti individualų ugdymosi planą.
 • Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
 • Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus II klasę.
 • Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais.
 • Rasti reikalingą  informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Tėvams:

 • Teikiama informacija apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
 • Individualiai konsultuojami tėvai ir mokiniai įvairiais ugdymo karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Klasių vadovams:

 • Supažindinami su metodine ugdymo karjerai medžiaga.
 • Organizuojami įvairios karjeros pamokėles ugdytiniams.
 • Konsultuojami įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.
 • Padedama organizuoti išvykas ir profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

Ugdymo karjerai klausimais moksleivius, mokytojus, tėvus konsultuoja

Judita Klimienė

 Konsultacijų laikas derinamas individualiai

Susisiekus žinute Tamo dienyne

 

Ugdymo karjerai veiklos programa sudaryta remiantis šiais dokumentais:

 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. v-1090/a1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 82-4284)
 • Ugdymo karjerai programa, numatoma patvirtinti Švietimo ir mokslo ministerijos. (Priedas Nr. 2)

Naudingos nuorodos mokiniams                                             

TESTAI

Profesijos pasirinkimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

Asmenybės kryptingumo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

Profesijų vadovas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/

Profesijų klasifikatorius

http://www.darborinka.lt/mod/klasifikatorius/

Profesijų filmai

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

INFORMACIJA APIE EGZAMINUS

Nacionalinis egzaminų centras

http://www.egzaminai.lt/naujienos/

INFORMACIJA APIE STUDIJAS

www.aikos.smm.lt

www.lamabpo.lt/std_programos.html

www.studijos.lt/mokymo_programos

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

http://baluskaiciuokle.lt/

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE

www.lamabpo.lt

Šalies ir tarptautinių olimpiadų ir konkursų, kurių laimėtojams pridedama papildomų balų, sąrašas

http://www.lamabpo.lt/turinys/bendrasis-priemimas/papildomi-balai-2013

STUDIJOS UŽSIENYJE

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=lt

http://eac.osf.lt

www.balticstudent.lt

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS

Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos

http://www.europass.lt/cv

DARBO PAIEŠKA

Lietuvos darbo birža

http://www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai/default.aspx

Darbo ieškos portalai

http://www.cv.lt/index.do

http://www.cvonline.lt/

http://www.cvmarket.lt/

http://www.manager.lt/

http://www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai

http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba

Siūlome mokinių tėvams leidinį, parengtą Švietimo mainų paramos fondo specialistų (2011), “Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą”.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrYXVub3BpdHxneDozNGI3ZTM0ZmE5MWJkYTM0

Skip to content