Ugdymas karjerai

Mūsų gimnazija nuo 2012 m rugsėjo mėn. dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinka, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai

Siekiama, kad mokiniai:

 • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Projekto įgyvendinimo metu mūsų gimnazijos mokiniams teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Šias paslaugas teikia skaityklos vedėja Regina Mozerienė, gimnazijos psichologo asist.. Aneta Žukauskienė, vyr. soc. pedagogė Laima Rėbždienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimunda Mockuvienė, informacinių technologijų mokytoja Ramutė Stankaitienė, tikybos mokytoja Judita Klimienė, taip pat  talkinanti konsultantė Aušra Augaitienė ir kt.. Ugdymas karjerai integruojamas į dalykų pamokas ir klasių valandėles.

Šio projekto metu mokiniams siekiama padėti:

 • Išsiaiškinti  karjeros žingsnius.
 • Išsiaiškinti stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio  profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam  labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 • Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.
 • Susidaryti individualų ugdymosi planą.
 • Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
 • Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus II klasę.
 • Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais.
 • Rasti reikalingą  informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Tėvams:

 • Teikiama informacija apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
 • Individualiai konsultuojami tėvai ir mokiniai įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Klasių vadovams:

 • Supažindinami su metodine ugdymo karjerai medžiaga.
 • Organizuojamos įvairios karjeros pamokėles ugdytiniams.
 • Konsultuojami įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.
 • Padedama organizuoti išvykas ir profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

 

Daugiau informacijos apie projektą Jūs galite rasti  naujoje mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje www.mukis.lt.

Ugdymo karjerai veiklos programa sudaryta remiantis šiais dokumentais:

 • Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. v-1090/a1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 82-4284).
 • Ugdymo karjerai programa, numatoma patvirtinti Švietimo ir mokslo ministerijos. (Priedas Nr. 2).

Naudingos nuorodos mokiniams                                               

 

TESTAI

Profesijos pasirinkimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

Asmenybės kryptingumo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

 

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

Profesijų vadovas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/

Profesijų klasifikatorius

http://www.darborinka.lt/mod/klasifikatorius/

Profesijų filmai

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

 

INFORMACIJA APIE EGZAMINUS

Nacionalinis egzaminų centras

http://www.egzaminai.lt/naujienos/

 

INFORMACIJA APIE STUDIJAS

www.aikos.smm.lt

www.lamabpo.lt/std_programos.html

www.studijos.lt/mokymo_programos

 

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

http://baluskaiciuokle.lt/

 

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE

www.lamabpo.lt

Šalies ir tarptautinių olimpiadų ir konkursų, kurių laimėtojams pridedama papildomų balų, sąrašas

http://www.lamabpo.lt/turinys/bendrasis-priemimas/papildomi-balai-2013

 

STUDIJOS UŽSIENYJE

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=lt

http://kalba.lt/

http://eac.osf.lt

www.balticstudent.lt

 

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS

Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos, kurios yra oficialiai patvirtintos visoje Europoje

http://www.europass.lt/cv

 

DARBO PAIEŠKA

Lietuvos darbo birža

http://www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai/default.aspx

Darbo ieškos portalai

http://www.cv.lt/index.do

http://www.cvonline.lt/

http://www.cvmarket.lt/

http://www.manager.lt/

http://www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai

http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba

 

Siūlome mokinių tėvams leidinį, parengtą Švietimo mainų paramos fondo specialistų (2011), „Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą“.